Friday, August 12, 2011

Ravens trade for Lee Evans

Welcome to Baltimore, Lee!


The Ravens solidified their WR corps by trading a fourth round draft pick for Bills WR Lee Evans today.

You may remember Evans from the 2010 game against the Ravens where he torched the Ravens secondary to the tune of 105 receiving and 3 touchdowns. What he did in that game was probably fresh in the minds of the Ravens when Evans went up on the trade block.

Evans, 30, has had some big seasons for Buffalo in 2006 and 2008, but his stats dropped off since '08 due to some poor production at QB and the acquisition of Terrel Owens in 2009 and the emergency of Steve Johnson as a weapon in 2010.

That said, Evans is a speedster and a deep threat, something the Ravens currently lacked at WR unless Torrey Smith became that guy.

And after yesterday's game in which Tandon Doss was impressive, it's looking like a receiving corps of Boldin, Evans and Doss may be potentially dangerous.

1 comment:

Anonymous said...

Lek rodzi [url=http://www.ninaricci.pl]Perfumeria internetowa[/url] redukcja przyswajania posady tluszczowych przez ludzki organizm ¿ywy. Owo do g³êbi dziewiczy panaceum w celu nastolatek, jakie reflektuj¹ odchudziæ siê oraz przebyæ na lepszy trend posi³ków. Farmaceutyk ów poobala powiêkszyæ skutecznoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu z zastosowaniem [url=http://www.perfumeria.rel.pl]Perfumeria[/url] jedynie diety natomiast æwiczeñ fizycznych. Specyfik tamten nabêdziesz w aptece internetowej. Inwitujemy a¿ do rezolutnej online taniej apteki internetowej po wyci¹gi tudzie¿ po informacje o medykamentach. Kupki tedy alli Powierzamy temu¿ krain¹ op³atê farmaceutyków natomiast w³aœciwie w³oœci¹ satysfakcjê odwiedzaj¹cych stronicê. Apteka internetowa jest niejak¹ z siedmiu w najwiêkszym stopniu rozpoznawalnych a renomowanych siê portali zapewniaj¹cych zaopatrywanie towarów farmacetycznych.Musimy zademonstrowaæ aktualnie trójka modele prepratów. Polska apteka o jakiej piszemy dzia³a w strategia bezawaryjny tudzie¿ deleguje [url=http://www.onelifefestival.pl/2011/01/perfumeria-kokai/]Perfumeria[/url] wyci¹gi w przeci¹gu zaledwie niejakiego dnia odk¹d momentu skonstruowania twojego zlecenia. W³aœnie z tamtego realizuje rozrywkowe [url=http://www.perfumeria.aid.pl]Perfumeria internetowa[/url] punktacji pacjentów. Na chudy brzuszekJest moc za³¹czników diety na wyszczuplenie. A¿ do pokaŸnych przystaj¹ te zawieraj¹ce w zestawie l-karnitynê, pomimo tego rzeczwiœcie stwierdzonym zaœ i pokazanym przedsiêwziêciem byæ mo¿e pochwaliæ siê tylko alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Sposób od¿ywiania siê niemniej jednak oraz æwiczenie fizyczne w monstrualnym szczeblu przes¹dzaj¹ o nieskazitelnym spêdzeniu [url=http://www.twojeteksty.pl/moda-uroda/drogerie-perfumerie/perfumeria-internetowa.html]Perfumeria internetowa[/url] powagi.Na menopauzêMenopauza istnieje czasami, gdy krwawienie koñczy, i jajniki ca³kowicie koñcz¹ generowaæ jajeczka. Na menopazuê dzia³aj¹ce s¹ takie amalgamaty kiedy diohespan max, diosminex zawieraj¹ce diosminê. Trwanie menopauzy tymczasem nie symbolizuje dla gêby pieknej zguby a trzeba spoœród ni¹ siê zmierzyæ.